Smartlog v3 » Frk - Thorendal
Opret egen blog | Næste blog »

Frk - Thorendal

Ej blog til lyst...

Specialeudtalelse.

9. Oct 2006 13:46, Trine Thorendal

Trine Thorendal Rasmussen (TTR): Ej Blog til lyst - et eksplorativt projekt om weblogs i undervisning, 92 sider plus bilag vedlagt på diskette (transskriberede interview)


Specialet omhandler brugen af weblogs (webbaserede logbøger) som element i undervisningen på et pædagogseminarium. I specialet analyseres interviews med studerende og undervisere, disses weblogs, og der foretages deltagerobservation på uddannelsen. Teoretisk trækkes der især på social og konstruktivistisk læringsteori (Lave og Wenger) samt refleksionsteori (Mezirow).

Afhandlingens kapitel 1 indledes med en kort, fiktiv fremstilling af en pædagogstuderende og hendes brug af weblogs, blandt andet til studiebrug. Der refereres videre til forskere, der har beskæftiget sig med udviklings i brugen af weblogs, hvor der især lægges vægt på den mulighed weblogs har for at komme tæt på den enkelte person, i modsætning til konferencesystemer og lignende. Det fremhæves, at der endnu kun er lavet begrænsede forsøg med bruges af weblogs i undervisning, samt ikke mindst evaluerings- og forskningsmæssige opsamlinger heraf. På baggrund heraf lægges der op til problemformuleringen: På hvilken måde kan weblogs virke understøttende for læreprocesser. Specialet ønsker med sit udgangspunkt i konstruktivistisk læringsteori at fokusere på det sociale fællesskab i læreprocesser med udgangspunkt i, om den nye måde at kommunikere og reflektere på via weblogs kan siges at være fremmende for læringen blandt de pædagogstuderende.

I kapitel 2 redegøres for specialets læringsteoretiske forståelse. Der tages afsæt i en samfundsmæssig rammesætning af læringsforståelsers udvikling mod stadig mere fleksible og eksperimenterende undervisningsformer. Den danske tradition for netbaseret fjernundervisning har fra starten af 1980'erne haft et fokus på kollaborativt samarbejde med udgangspunkt i konstruktivistiske opfattelser af læring, fremhæves det, og det bliver også her specialet vælger at lægge sit læringsteoretiske perspektiv.
Der redegøres først kort videnskabsteoretisk for socialkonstruktivistiske tilgange, samt er hverdags- og struktur-aktør tilgang. Herefter bevæger specialet sig ind i en fyldig redegørelse for Lave og Wengers opfattelse af læring, hvor både begrebet legitim perifer deltagelse og praksisfællesskaber, herunder Wengers betragtninger om, hvordan praksisfællesskaber i undervisning kan bringe læringen tættere på de studerendes hverdagsliv. Begrebet refleksion kobles på med, blandt andet med referencer til Mezirow, og kapitlet afrundes med en redegørelse for hvordan begreberne læring, refleksion og dialog er særligt væsentlige for specialets analyser af weblogs.

I kapitel 3 redegøres for specialets metodiske tilgang. Til det empiriske arbejde med weblogs anvender specialet kvalitative interviews og deltagerobservation. Der refereres til Kvales livsverdensinterview, Spradleys etnografiske interview, og vedrørende deltagerobservation til Kristiansen og Krogstrup samt Spradley. Der redegøres endvidere for brugen af blogs, der foregår gensidig, således at TTR læser de studerendes og undervisernes blogs, mens især underviserne har læst og kommenteret TTRs blog, som hun har oprettet i forbindelse med sin specialeskrivning. Tanken med at lade studerende og undervisere læse TTRs specialeblog var at udveksle synspunkter om selve specialeskrivningen, og TTR fortæller, hvordan især en af de deltagende lærere har bidraget med kommentarer.
Til sidst i metodekapitlet diskuterer specialets håndværksmæssige, kommunikative og pragmatiske kvalitet. Der redegøres for, hvordan der igennem specialet er forsøgt at skabe en gennemsigtighed i forhold til de videnskabsteoretiske og metodiske valg. Endelig redegøres der, hvad angår den pragmatiske kvalitet, at hensigten med specialet ikke direkte har været at påvirke praksis.

Kapitel 4 rummer specialets analyse af det empiriske materiale. Der indledes med en tematiseret analyse af undervisernes intentioner, hvor der gøres brug af citater fra interview med underviserne.
Dernæst analyseres de første poster og udvekslinger på logs'ene, og der vises sammenhængende dialog for at demonstrere de meningssammenhænge, dialogerne foregår i. Teoretisk refereres der til Lave og Wengers diskussioner om at være nytilkommer henholdsvis erfaren i praksisfællesskaber.
Den faglige debat analyseres særskilt, og der lægges vægt på, hvordan den debat, som underviserne har formuleret som obligatorisk, ser ud til at fungere glimrende. Det fremhæves, at webloggen har givet mulighed for en faglig kommunikation, der er foregået på tværs af studerende og lærere, hvor adskillige har deltaget i diskussionen om de enkelte emner. Dette føres videre i en analyse af, hvordan webloggen har fungeret som redskab for individuel refleksion. Det fremhæves, at Lave og Wengers teorier kommer til kort, hvad angår forståelse for den individuelle refleksion, og der demonstreres gennem et udfoldet eksempel, hvordan webloggen kan fungerer som rum for refleksion. Da de nedskrevne refleksioner bliver fastholdt, er det endvidere muligt at gå tilbage og foretage en metarefleksion over læreprocesserne. Dette understreges i de studerendes fortsatte brug af bloggen efter den formelle brug i uddannelsen var afsluttet.

I specialets kapitel 5, konklusionen, vendes tilbage til problemformuleringen, og der konkluderes, at webloggen har vist sig at være velegnet til at understøtte læring i et socialt fællesskab og individuel refleksion. Det meningsfulde i at blogge har vist sig for deltagerne, og mulighederne for personlig prægning af bloggen har givet mulighed for at de personlige og hverdagslige elementer har kunnet integreres i den formelt organiserede læringssammenhæng.

I kapitel 6, perspektiveringen, diskuterer TTR blandt andet hvordan sprogbrugen på weblogs tilsyneladende adskiller sig fra andre skriftbårne medier, herunder andre webbaserede fora og hjemmesider. Sprogbrugen er ofte mere personlig og direkte, og der peges på, at det kunne være interessant at inddrage perspektiver om kropslighed i videre analyser af weblogs. Endvidere peges der på, at det kunne være interessant at foretage et komparativt studie mellem weblogs og lukkede konferencesystemer.

Samlet vurdering

Specialet giver indblik i et spændende nyt og indtil videre underbelyst område for webbaseret læring, nemlig weblogs. TTR demonstrerer på kompetent vis evne til at gå til dette nye medium og til at formidle dets anvendelse og muligheder til læseren.
Der foretages en udmærket analyse og bearbejdning af det empiriske materiale, og ud fra dette fremstår problemformuleringen vel besvaret.
Der redegøres fornuftigt for valg af teori, metode og empiri, om end der ikke redegøres særligt overbevisende for fravalget af andre læringsteorier. Selve analysen af materialet er vel gennemført, men der savnes en nærmere begrundelse for valg af analysekategorier. Analysen kommer derfor let til at fremstå som en tematiseret bearbejdning af materialet, hvilket understreges af den kun meget indirekte brug af de teoretiske inspirationer.
Specialet er velskrevet, men der foretages ind imellem nogle spring imellem niveauer, og læsningen hæmmes af en stor mængde stavefejl.


(ja, der var en del stavefejl, da jeg var monster tidspresset til sidst, og derfor blev dele af specialet afleveret uden gennemlæsning af stave/tastepolitiet)

Kenneth Thordal – tankerne bag bloggen

21. Sep 2006 17:22, Trine Thorendal

Som forberedelse til de forelæsninger jeg skal holde her de næste par uger, tænkte jeg, at jeg ville se mig lidt om i blogland for at få nogle historier, der ikke lignede alle dem man plejer at høre. Ikke at der er noget som helst galt i at trække på Arla historien - hvilket jeg da formentlig heller ikke komme uden om, men mere for at nuancerer billedet lidt.

Jeg har i dag haft en meget spændende samtale med en meget snakkende og meget blogbegejstret Kenneth Thordal, om hans brug af bloggen.

Ikke fordi jeg forud for samtalen havde bygget en masse forestillinger om hans tilgang til mediet, men at den var så præcis kom alligevel rimelig bag på mig.

Fra hjemmeside til blog.
Kenneth lavede sin første hjemmeside for ca. 5 år siden. På siden havde han også en gæstebog, der på nogen måde gav ham det han nu også får i bloggen. Nemlig feedback fra lyttere af hans musik.

Kenneth blev, længe før han fik blogge op at køre, opfordret til at lave en blog, delvist ud fra en argumentation om bloggens fremtrædende placering i søgninger. Men da opstarten havde mere omfangsrige konsekvenser i og med at den skulle integreres i en større løsning, der tog elementer fra den gamle hjemmeside med over, trak hele projektet lidt ud.

Det nemme format at arbejde i, er en klar fordel mener Kenneth Thordal. Man behøver ikke kunne alt det der HTML, det er bare at sætte sig ned og skrive og trykke send.

Bloggen er nu flyvende, og Kenneth har været kontinuerligt skrivende i de sidste ca. 4 måneder.

Strategi.
Der ligger et klart et forretningsmandsperspektiv bag bloggen. Der ligger også en masse andre perspektiver, men dem vender jeg lige tilbage til længere fremme.

Som en bevist strategi gør Kenneth Thordal flittigt brug af at skrive navne ind i teksten. Dette gør jo, at når der googles på vedkommendes navn, dukker thordal.com op i søgningen. Og det er jo smart :o)

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at manden ved hvad han har med at gøre her. I forlængelse af dette, har han flere gange overvejet at lave noget om på siden, rykke rundt osv. Men som han siger, alle ved i dag hvordan en blog er opbygget, og det gør det nemt for folk at navigere på sådan en, og farligt at lave en masse om. Hvilket i mine øjne da også ville være synd, da siden fungere rigtig godt, og er indbydende ikke mindst.

Tovejs....eller halvtresvejs kommunikation.
Pladebranchen har alle dage været dårlige til at tracke deres kunder, fortæller Kenneth. De ved så at sige ikke ret meget om hvem de er. Men via bloggen og via gæstebogen, efterlader de nu både navn og email. Vejen til kunden er blevet kortere og hurtigere. Den kommunikation der findes her, er kommunikation der selvfølgelig også kunne- og tidligere delvist blev - varetaget via email, men det nemme format gør det bare mere oplagt for lyttere at søge denne kontakt og kommunikation. Det er blevet super nemt at smide et hifive efter en god koncertoplevelse. Og dette giver et meget mere nuaceret billede af kundekredsen, lyttere og fans...og måske bare læsere af bloggen.

Omvendt er Kenneth Thordal også klar over at han med bloggen selvfølgelig gir lidt mere af sig selv til sine lyttere. De får indsigt i hans overvejelser og hans holdninger. Indholdsmæssigt handler indlæggene overvejende om musik, kultur og kulturpolitik. Og han er ikke bange for at give sine meninger til kende. I modsætning til andre musikere, holder hans sig dog til disse emner, da han ikke ser noget formål for ham i at skrive om mere private ting.

Muligheden for at ligge eksempelvis tre udgaver af et stykke musik ud til feedback fra læserne, er Kenneth bestemt ikke afvisende overfor. Han oplever kun at få positiv og konstruktiv feedback på det han skriver på bloggen. Der har tidligere været noget fnider i gæstebogen, men dette har han endnu ikke oplevet på bloggen.

Som jeg hørte Kenneth lå der bestemt også et refleksivt perspektiv bag det at blogge. I processen oplever han nemlig at skulle skærpe sin argumentation, sørge for korrekt stavning, korrekte henvisninger osv osv, som gør, at nogle måske løsere tanker pludselig bliver mere funderet og gennemtænkt. Som så igen virker positivt for ham i den eventuelle efterfølgende debat om posten.

Markedsføring
Bloggen er i bund og grund markedsføring, der bare har nogle positive bonuser oven i. 

Når man som kunstner laver et nyt album der skal sælges, føles det ofte som om man starter forfra hver gang. Med en blog har man en mere kontinuerlig kontakt med kunderne.

Slutter den meget blogbeviste kunstner af... Og det har manden jo ret i!

Endnu en forelæsning..

8. Sep 2006 12:21, Trine Thorendal

I går mødtes jeg med Henriette og Sabine fra CBS for at planlægge en forelæsning Henriette og jeg skal holde i fællesskab der.... 

Hvad er det lige der sker med alle de forelæsninger jeg pludselig skal holde. Meget spøjst - men naturligvis dejligt. Den største udfordring for mig ligger i dels at planlægge et oplæg der er interessant nok til at de studerende ikke falder i søvn, men i særdeleshed ligger den største udfordring i at stille sig op og faktisk forelæse for folk. Phyy den tanke gør mig sgu lidt nervøs. 

På CBS bliver fokuset for min del af oplægget primært weblogs som internt videndelingsværkstøj, hvorfor jeg kan bruge en del af mit speciale til denne forelæsning. Det er jo en rar fornemmelse, at ens speciale kan omsættes og måske gøre gavn for andre.

Denne følelse fik jeg så også fornøjelsen af da jeg kom hjem, og der lå en mail fra Lis der talte begejstret om mit speciale, som hun havde modtaget dagen forinden.

Jeg har endnu ikke fået karakter for det, og den er også aldeles ligegyldig. Dem specialet omhandler, er glade. Og det er præcis det produkt jeg skal ud og sælge nu. Analysere processer og løse opgaver for andre, med et resultat de kan bruge til noget. Så er det for mig ligegyldigt om en eller anden censor synes noget andet.

CVU- Sønderjylland ligger specialet omline på deres hjemmeside i nær fremtid...hvis der skulle være er sær sjæl der ønsker at forlyste sig i det...

God weekend..

Øj det er længe siden...

1. Sep 2006 11:55, Trine Thorendal

Nå, forhåndsgodkendelsen er på plads, og jeg er nu officielt arbejdssøgende. Jeg har dog gang i flere meget spændende blog-relaterede-projekter, der på hver deres måde kan sende mig i den helt rigtige retning, hvis tingene falder ud som jeg selvfølgelig håber de gør.

I mellemtiden skal jeg vist ha ryddet lidt op herinde, og se om ikke jeg kunne komme ind i en rytme hvor jeg jævnligt får skrevet noget bare lidt fagligt her.

Det første der ligger for, er at jeg skal holde to gæsteforelæsninger på IT-Uni i dette semester. Jeg er rystende nervøs, men glæder mig også meget. Første gang er den 28. september

Jeg skal forelæse om blogging i praksis. Endnu er det uvist om de unge hoveder selv skal blogge - eller om de bare skal lytte. Personligt synes jeg jo det kunne være fedt hvis de oprettede en blog, men ja nu må vi se.

Men til formålet skal jeg jo ha forfattet nogle tanker om...ja blogging i praksis. Ikke at det skulle være et problem for mig, men jeg må hellere forsøge at strukturere det en smule. Den opgave står øverst på to-do listen mandag morgen.

Så skal jeg også ha sendt mit speciale til Lis F....det gør mig også lidt nervøs...men :o)

Lige nu skal jeg dog ha pakket til en kanotur...hurra...intet som Susåen i regnvejr...eller..

God weekend

Til de studerende på CVU

13. Apr 2006 16:24, Trine Thorendal

Endelig er der taget hul på analysen i mit speciale...ohh har glædet mig til denne dag. Har brugt eftermiddagen på sofaen med svarene på alle mine mange mange spørgsmål til de studerende.

Flere af jer, har spurgt til de mange gentagelser, og andre til om jeg har været forbi jeres blogs - da jeg kunne få mange af svarene på den måde.

Til det vil jeg skynde mig at forklare....  Når man ikke sidder overfor folk, og skal have svar på en række spørgsmål er det nødvendigt at spørge på flere måder, for at gøre det mere sandsynligt, at der ikke opstår misforståelser, eller at man 'taler' forbi hinanden.

Og ja, selvfølgelig har jeg været forbi jeres blogs...flere gange. Men det er centralt for mig, og den metodiske tilgang jeg har valgt, at få jeres egen ord på tingene.
Min analyse er jo ikke en statistisk opsummering af de forskellige ting, men i langt højere grad en analyse der går på, hvad i har fået ud af det - i et læringsmæssigt perspektiv. Derfor er jeres egen ord vigtige for mig.

Men 1000 tak for jeres svar. Jeg har ikke turde læse dem før nu - da jeg vidste at jeg ville blive så forhippet på at komme igen med analysen - og jeg var nødt til liiiiige at få de andre ting på plads først.

Rigtig god påske til jer!!

Det så jeg ikke lige komme...

10. Apr 2006 22:07, Trine Thorendal

I guder et fuzz over at vi bare har taget initiativ til en sjov aften på bedste tøsevis - med snak, grin og gaver...hvor grundideen er at møde hinanden og ikke mindst for at se bredden i den kvindelige del af den danske bloggersfære...men nå, det budskab er vist lidt glippet for et par stykker....men kom da lige ned på jorden igen ik!!

Kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over at nogen tilsyneladende har så travlt med den pressemeddelelse...
Nej, det er ikke normalt....men nu synes vi egentlig det kunne være rigtig sjovt at få folk fra andre brancher til at komme med et oplæg til snakken. Da vi finder at udveksling af erfaringer på tværs af medier er temmelig spændende. Og for at få lidt opmærksomhed....ikke på os personligt, men på arrangementet - ja så skrev vi den. .....pressen har jo travlt nok med at kontakte bloggersfæren...hvorfor dylan skulle bloggersfæren så ikke kunne kontakte pressen...i dont get it!!!

Og ja, der er drenge/mænd/mandligtkropstegnede mennesker der blogger i samme stil som dem vi bredt, kærligt og med et glimt i øjet kalder for tøseblogger....og de skal være så hjertelig velkomme...de skal bare inviteres eller tilbyde sig som dates til en af pigerne....

Hvorfor??...hmm tjoo ene og alene fordi vi synes det var sjovt at gøre det på den måde!!

Og nej jeg kan ikke stave - for ja jeg er ordblind....men ved i hvad...det går sgu meget godt alligevel!!!

WHAT THE FUCK!!!!

8. Apr 2006 12:53, Trine Thorendal

En eller anden tåbe af en mandsperson (formoder jeg) har været inde og slette hele wikien der fungere som tilmelding og info sted for vores tøseblogger arrangement.

Vi er rystet - og det bekræfter i DEN grad behovet for et sådan arrangement. Vi skulle måske også holde et om webetik!!!!

Forfanden hvor er det lavt!!!!!!

Tøseblogdinneren er BESTEMT ikke aflyst....

JEG ER SÅÅÅÅ SUR!!!!

 Jeg kan desværre ikke lige umiddelabrt finde ud af at oploade et screendump...så her er testen der stod....


Wikien er selvfølgelig rettet nu...

NB NB NB

Tøseblogger dinner aflyst!!

På grund af ondskabsfulde herrebloggere ser vi os desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

Vi beklager dybt, og håber at vende tilbage ved en senere lejlighed.

Henriette Weber Andersen og Trine "Sille" Thorendal


Så blev den lavet....

7. Apr 2006 12:42, Trine Thorendal

Pressemeddelelse.

'Ode til eksistensen som tøsemedie'

- middag og debat Fredag den 12 maj kl. 19.00

Folk der er langt fremme i bussen, er altid mest udsat for frontale angreb - risikoen bliver bestemt ikke mindre hvis bussen tilfældigvis køre ind i drengenes territoriale område. Og det er en oplevelse, de to arrangører af "Tøseblogger dinner - ode til eksistensen som tøsemedie" kender til.

Det handler om weblogs!! Dagligt oprettes der blogs, men specielt udbredt er tøseblogs. Altså weblogs der handler om hverdagens små og store begivenheder med alt fra børn til det søde singleliv. Disse weblogs er elsket og hadet. Elsket af dem der påskynder udvikling og individuel prægning af mediet, hadet af dem der finder at anvendelsen af mediet bør have et andet formål.
Denne situation giver visse spændinger og diskussioner rundt om i blogosfæren. Diskussioner der handler om eksistensberettigelse, alene på grund af en anden anvendelse af webloggen, end der er set tidligere. Og altså også en kamp der er kæmpet andre steder...
Hele ideen om at man er kategoriseret som tøseblogger er patetisk. Alle kan tøseblogge om hverdagens små hændelser om man bruger det i hverdagen eller til professionelt brug.

Mediebilledet er i forandring. Vi ser mere og mere følelsesporno på tv, i programmer som 'livet er fedt' og 'swan'. Og samtidig stiger disse tøseblogs popularitet....hvorfor? Fordi man kommer tæt på! Og det sælger!!

Hvordan tager andre medier denne udfordring op? Ser de overhoved nogen udfordring? Kan vi lære noget af hinanden? Bruger vi hinanden? Og hvor er vi på vej hen?

Hvorfor skal man som forbruger bruge både tid og penge på at hente Woman i kiosken for at læse sjove klummer, eller om tøj, design, madlavning -  you name it - når de er tilgængelige på diverse weblogs hele tiden, og tilmed opdaterede. Hvorfor skal man som kvinde nøjes med at få sit tøsekick en gang om ugen - når man kan få det 30 gange dagligt?

Det er nogle af de spørgsmål vi gerne vil stille på denne aften. Arrangement er det første officielle møde om tøseblogs som medie i Danmark. Kom og vær med, lad dig inspirere af andre og måske anderledes tøsemedier...

For det kan godt være, at man får knubs af at være langt fremme i bussen  - men det er jo trods alt også her man har den bedste udsigt!!

Arrangørerne af denne aften er begge fremtrædende bloggere, der både har anvendt mediet privat samt i arbejdsøjemed.

Henriette Weber Andersen : indehaver af Toothless Tiger der laver konsulentarbejde og selviscenesatte projekter udfra socialt software - samt netværk online og IRL - initiativtager til CPHgeekdinner blogger på http://www.henrietteweber.com

Trine 'Sille' Thorendal : En af Danmarks første betalte bloggere, ansat på Tidens Kvinder hvor hun blogger på bloggen  'Sille - ikke helt som de andre'.

Tilmeldig og opdateringer på denne wiki 

eller via :

henriette@prograes.com  mobil  29-727515

sille@tidenskvinder.dk mobil 40 - 742921

Tøseblogs som medie..

6. Apr 2006 15:34, Trine Thorendal

Øj det er svært at finde tid til specialet, når man konstant kastes ud i fede projekter. Et af dem er en bloggertøse aften den 12 maj..

Hentet fra min blog på Tidens kvinder..


Fedt fedt møde med Henriette. Vi har vilde planer for vores tøseaften - og måske nogen af dem lykkedes. Lige nu arbejdes der med pressemeddelelser, kontakter til oplægsholdere, materiale til sponsoraftaler, samt på at finde det helt rigtige sted for afholdelsen af arrangementet. Det bliver centralt i København et sted, og prislejet bliver på omkring 200 kr for maden. Drikkevare kan købes ved siden af.

Mange tøsebloggere blogger anderledes end mange af de mandlige. Det piner mig lidt at skulle putte køn i kasser - men det må siges at der er en tendens til, at flere kvinder end mænd blogger om deres dagligdag, deres følelser og deres kampe med det andet køn.

Tøsebloggen som medie er derfor forskellig fra andre blogs. Med det som udgangspunkt, er det tanken at temaet for denne aften bliver kvinden som medie. Ikke kun på weblogs, men også på tv, radio, det skrevne medie osv... Det handler bredt om eksistensberettigelse som tøsemedie..

Vi har interessante personer i kikkerten, der vil blive inviteret til at tage hul på snakken, og ikke mindst til at give deres bud på hvor det er vi er på vej hen - på hvilken måde udfordre tøseblogs andre medier, der langt hen af vejen omhandler de samme emner. Så snart de har sagt ja tak (og det gør de jo) vil vi naturligvis blogge om det.

Og jo mænd er også velkomne. MEN ikke sådan bare lige uden videre. Hvis du er en mand, og finder temaet interessant - ja så må du pænt kontakte en af de tilmeldte piger, og byde dig til som hendes date den aften. Denne aften foregår på kvindernes præmisser!!!

Andre kvinder med interesse i kvinder og medier, er selvsag også meget velkomne...

Tilmelding foregår her på wikien...eller via mail til mig eller Henriette...

Stay tuned for more info ;o)

Der er et lille bitte krav/ønske hvis du som blogger ønsker at deltage. Dette er et nonprofit foretagende - det eneste vi har at handle med i forhold til sponsorater og oplægsholdere er omtale. Så tilmelder du dig, ser vi MEGET gerne at du blogger om arrangementet, gerne både når du har tilmeldt dig - evt om hvorfor du har tilmeldt dig. Men vigtigst bagefter...


Frustrationer...

22. Feb 2006 02:51, Trine Thorendal

Hvornår er en weblog en weblog...ja det er der jo mange gode bud på. Og det kan være meget farligt, at kalde noget for en weblog, der ikke er det. Det helt store problem er jo bare, at ordet i sig selv sælger.

Det må jeg sande er en af de erfaringer jeg har gjort mig i forhold til Tidens. De vil rigtig gerne ha en - de vil bare helst proppe den ned i et format der ikke er særlig egnet til at køre weblogs i. Og hvad gør en klog så??

Som den er lige nu, er det faktisk ikke en weblog....jeg ved sgu ikke hvad det er egentlig... I mine øjne mangler den følgende..

 Helt klart at feeded spiller.

Herefter skal der laves et arkivsystem - der samtidig gør det muligt at læse post + kommentarer samlet.

Så mangler den en eller anden form for 'orden'. Enten i form af tags eller kategorier, emne ord eller kald det hvad du vil. Som den er opbygget pt - drukner siden i tekst og links der ikke føre nogen steder hen inden for 14 dage.

Permalinks og trakback ville selvfølgelig være helt fint - men altså...ved ikke lige hvor mange af læserne der, der ville gøre brug af de tekniske finurligheder....tror måske bare, at det ville forvirre billedet lidt. Det er ihverfald en af de ting der kan vente.

Det bagvedliggende: her mangler der i den grad et eller andet der fortæller mig, at der er kommet kommentarer. Det kan gå nu, hvor der er under 10 poster på - men om en md er det jo kaos, ikke at kunne se og finde, hvor der er kommet en kommentar. Det der er blevet lavet her på smartlog er for fedt altså....så nemt og overskueligt!

Jeg ved ikke helt hvad min strategi skal være. For jeg har jo sagt alle de her ting, på de indledende møder. Og fik et ' ja ja da - selvfølgelig, det er ikke noget problem' Men det var det så.
Og jeg er lidt i tvivl om, hvor konstruktivt det er, at diske op med en liste så lang af ting der bare SKAL laves, og det kan kun gå for langsomt!! Men frustrerende er det....

Tilgengæld begynder mit speciale at spille...langsomt men sikkert!!

Update..

21. Feb 2006 01:41, Trine Thorendal

Nå, så kom bloggen på Tidens Kvinder op og køre....eller delvist i hvert fald. Der er en del vanskeligheder med RSS feeded. Men jeg håber de får styr på det MEGET snart.

Det har været et lidt hård men sjov og meget lærerig proces - jeg har fundet mig selv i diskussioner jeg aldrig havde troet skulle komme fra mig. Blandt andet vigtigheden af RSS, forskellige ting omkring kommentarfunktionen, og om at linke til egen weblog, når der skrive en kommentar.
Men der er blevet lyttet, og jeg har faktisk fået det som jeg vil ha det. Inden for de rammer der nu er til rådighed. Der er MEGET der skal være anderledes....men jeg venter med at komme med mere 'kritik' til jeg ved i hvilke retning projektet går.
Det er jo klart nok, at Aller ikke vil smide en masse udviklingstimer efter noget de endnu ikke kender effekten af. Og ja, alt andet lige...så er der sgu ikke så meget at sammenligne med, lige i det her projekt. Og det er jo en af de ting, der gør det helt vildt spændende at være med i.

Deres site er ikke optimeret til ande end EI - det er skal der selv sagt også gøres noget ved. Linkningen til de enkelte poster er også en af de ting der skal fikses MEGET snart - så kommentarer og post kan ses i sin helhed....men det kommer. Tidens Kvinder vil meget gerne det her projekt - men det er et nyt tiltag de ikke kender til, som de skal ha solgt internt i virksomheden...og ja, det kræver øget trafik og deltagelse på siden....så det skal jeg jo bare lige sætte gange i ik!!

I dag skal jeg på CBS til en forelæsning med Trine-Maria og Henriette om weblogs og undervisning. Det glæder jeg mig meget til...

Så har jeg fået svar fra 4 af de studerende....tak for jeres svar. Glæder mig meget til at starte analysen.

Og ja, så er det vel bare hen over isen og se at blive færdig....så jeg kan komme der ud og vælte verden...på den ene eller anden måde :o)

Endelig sker der noget...

14. Feb 2006 01:17, Trine Thorendal

Så er spørgsmålene sendt af sted. Hvis du ikke har modtaget dem, er der måske gået koks i mailadressen. Skriv endelig lige til mig så på ttr snabela paradis.dk Så skal jeg fluks få dem sendt af sted. Og ja, altså den besked var så kun til de studerende jeg har fulgt på cvu-sønderjylland ik!!!

Og hov - meget væsentlig ting jeg har glemt at skrive til jer ....er at jeres svar naturligvis er fuldstændig anonyme!!!

Et andet stort gennembrud for mig er, at jeg ENDELIG har taget mod til mig, og har fået sendt noget tekst til min vejleder....Så ja, tingene tager form.

Endvidere har jeg kontakt til dem her om en kop kaffe, samt hende her der gerne vil komme med kommentarer på mine konklusioner. Jeg forestiller mig, at disse vil indgå som en slags perspektivering.

Når jeg har modtaget de studerendes svar, er det min tanke at sammenfatte nogle hoved konklusioner. Disse vil jeg præsentere for underviserne, for at få en snak om disse.

Og ikke mindst for at få Lis og Helens syn på forløbet.

Forfra er også på vej…

7. Feb 2006 11:36, Trine Thorendal

Nå, nu starter det virkelige liv jo på mandag, når jeg starter den anden blog op. Så specialet skal til at ha lidt fart på. Det driller mig dog - og hold da op, hvor ville jeg ønske at jeg havde en makker. Hver anden dag, er jeg klar til at skylle hele stakken af papirer ud i toilettet, og bare give op...men det går jo heller ikke.

Jeg gik rimelig meget ned, da jeg ikke kunne komme til CVU og foretage de sidste observationer og interviews. Hele strukturen i specialet var ligesom bygget op efter det.

Men her den anden dag kom et mindre klarsyn så til mig. Ved at rykke godt og grundigt rundt på nogle ting, skrive en ny indledning, en ny problemformulering, samt en ny interviewguide...ja så kunne det måske komme til at hænge sammen alligevel...Så tænkt - så gjort.

Jeg har omskrevet interviewguiden, så den nu er tilpasset skriftlige besvarelser - og vil tro, at spørgsmålene bliver sendt af sted i morgen. SÅ håber jeg bare, at de venlige studerende, kan finde til at besvare mine spørgsmål.

Så selvom jeg er stille - er jeg altså ikke død ;o)

Speciale update..

19. Dec 2005 06:39, Trine Thorendal

Nå så er det vist tid til en update på specialet. Det skal ikke være en hemmelighed at jeg har haft det underligt med mit speciale det sidste stykke tid. Alt mulig andet kom lige ind og forstyrrede. Jeg gik i stå. Blev mere eller mindre opgivende. Overvejede igen at finde en makker. Prøvede at lave en lang argumentation for, hvorfor mit speciale ikke behøvede at indeholde teori..hehe..og nej det holdt ikke.

Men tror jeg er ved at være på ret køl igen. Min indledning og metode ligger færdig. Optikken mere eller mindre - og teorien/kontekst afsnittet ligger i arbejdspapirform. Alt dette skal være færdigt inden den 20. januar, hvor jeg igen drager til det Sønderjyske for at snakke med de studerende og undervisere.

Tænker lidt på, at kontakte Trine-Maria Kristensen, da hun fra tid til anden går og roder med blogs og undervisning. Tænker, at jeg ville kunne bruge hendes tanker i en perspektivering. Samme tanker går i retningen af Carsten Jensen...men først vil jeg lige ha alt det andet på plads.

Jeg har i dag søgt mit første 'rigtige' job - det ville være lykke hvis det lige faldt på plads. Men nu må vi se. Jeg er ikke en oplagt kandidat - men heller ikke uden chancer tror jeg. Skulle det vilde ske, at jeg rent faktisk fik det her job, er det med start i marts...hvilket ville være et sundt pres at få på mig tror jeg. Håber at jeg bare kan lades lidt som om - og dermed tage presset på mig.

Jeg mangler en med en pisk dybest set.....!!!

Nede stående er min disposition for specialet. Ved ikke om den giver mening, men håber den giver lidt en ide om hvad det er jeg laver...

Disposition

Abstrakt

Indledning

-         Begrundelse for afsnit: Afsnittet skal føre læseren ind i feltet jeg arbejder med. Jeg finder, at det umiddelbart virker godt, at gå direkte til casen som er CVU Sønderjylland. Endvidere er problemformuleringen en form for evaluerings problemformulering - hvorfor den bliver meget emperinær. Herefter præsenteres arbejdsspørgsmål el. teser. Kapitlet afsluttes med en gennem gang af specialets opbygning.

 

-         præsentation af holdet, studerende, undervisere, og projektet.

-         Problemformulering

-         Begrebsafklaring - Forklaring af problemformulering

-         Teser

-         (Samtalerne mellem de studerende vil tage udgangs punkt i nogle af de historier der kommer frem på bloggen.)

-         Kapitelgennemgang

-         Huske - at skrive det eksplorative sigte ind

 

 

Optik

-         Begrundelse for afsnit: Dette afsnit skal klargøre mit videnskabsteoretiske ståsted. Dette er af betydning for specialets gennemsigtighed, samt for at kunne forstå mit valg af teori og metode. Tolkninger og heraf følgende konklusioner er i kvalitativ forskning aldrig objektiv, og skal derfor forstås ud fra de grundpræmisser der stilles som udgangspunkt.

 

-         Indledning

-         struktur/aktør

-         fænomenologi/konstruktivisme

-         lidt hverdagsliv

-         lidt fra evaluerings teksten

-         lidt fra cypersociologi teksten

-         Bolette Christensen

-         opsamling

 

Metode

-         Begrundelse for afsnit: Valg af metoder er rimelig afgørende for forståelsen af hele specialet. Derfor en længere gennemgang af disse. Ikke mindst fordi gør jeg brug af nye metoder der kræver en kritisk refleksion.

-         Indledning

-         Overordnet valg af kvalitative metoder

-         Det kvalitative interview

-         Spradleys etnografiske interview

-         Transskription af interviews

-         Deltagende observation

-         Forskerens rolle i feltet

-         Brug af bloggen

-         Kritik og validering

-         Analysestrategi

-         opsamling

 

Kontekst

-         Begrundelse for afsnit: Dette bliver mit teoriafsnit. Jeg finder at der primært er tre dimensioner der påvirker, understøtter og er medskabende til at den problemstilling jeg arbejder med er relevant. De tre kan og skal ikke ses uafhængigt af hinanden, da de er gensidigt påvirkelige.

-         indledning

-         samfundet - tendenser i tiden - Lars Qvortrup

-         offtenlig/privat - evt Goffman, lidt Harbbarmas, tekster fra seminar.

-         Web 2.0

-         Consumers - producers

-         Læring

-         Wenger

-         Andre fra 'hvor svært kan det være'

-         Carsten Jensen

-         Opsamling

 

Analyse

-         Begrundelse for afsnit: Her vil selvsagt empiri og teori komme i spil i en diskussion. Jeg ved endnu ikke helt hvordan analysen skal bygges op - da det meget afhænger af den empiri jeg endnu ikke har. Første møde med CVU har dog lagt op til følgende umiddelbare spørgsmål. Jeg forestiller mig at det bliver en to trins analyse, hvor jeg først tager udsagn og observationer på et commoncense niveau - for herefter at reflektere over dem i et teoretisk perspektiv.

-         Hvad betyder det, for de tanker der gøres inden der ligges arbejde op på bloggen, hos de studerende?

-         Hvad betyder det for deres opfattelse af deres faglighed?

-         Hvilken betydning har det for den studerende at deres arbejde offentliggøres?  

-         Hvad betyder bloggeriet for deres kendskab til og deres sociale ageren med medstuderende?

-         Hvad betyder det for den interne faglighed, hele tiden af kunne se, hvad de andre laver?

 

Konklusion

-         Begrundelse af afsnit: det giver vel lidt sig selv, at jeg i dette afsnit vil besvare min problemformulering - samt lave en opsamling på hele specialet.

-         svare på problemformuleringen.

 

 

Perspektivering

 

-         Begrundelse for afsnit: Når man arbejder eksplorativt, søger man i udgangspunktet ikke alene efter svar. Tilgangen ligger i højere grad op til at man bevæger sig ind i et nyt felt, og herfra reflektere over om videre forskning kan være givtigt. Som afslutning håber jeg på, at den undersøgelse jeg har lavet, vil fører til nye spørgsmål, der kunne være relevante for enten forskersamfundet, lærestaben eller brugere af blogs i forskellige henseender, at få undersøgt. Det er min hensigt, at jeg i dette afsnit vil tage mine konklusioner og få dem drejet ud af, i et større perspektiv - ikke mindst fordi selve casen og undersøgelsen er ret snæver..

-         brug af blogs i undervisning fremover

-         videre forskning

                 -         evt spørgsmål og nye teser 

Litteraturliste

Bilag

 

En begyndelse til begyndelsen...måske..

8. Nov 2005 04:57, Trine Thorendal

Rundt omkring på landets undervisningsinstitutioner tænkes der i, og diskuteres det, hvorledes man kan understøtte undervisningen med IT. Fokusset variere fra institution til institution, men målet er langt hen af vejen det samme. Nemlig at optimerer brugen af resurserne, at øge fleksibiliteten og en eller andne grad af fremtidssikring både undervisningen, men også eleven eller den studerende. Forstået på den måde, at for at begå sig i denne verden, er et vist kendskab til IT en forudsætning.

På få år er der kommet en lang række af nye medier og teknologier der gør, at man kan tænke langt bredere i forhold til it og undervisning. Men nye medier kræver, at nogen leger med dem, prøver dem af, udforsker positive og negativer sider ved anvendeligheden i praksis. Det gir sig selv, at når der hele tiden kommer nye teknologier, kan erfaringsgrundlaget ikke være så stort. Netværk skabes for at imødekomme dele af dette problem. Her på ruc er der netop nedsat et sådan netværk på tværs af de enkelte uddannelser. (ref til andre undersøgelser..)

Nogle af de centrale medier og teknologier der arbejdes med inden for undervisning kan kategoriseres som henholdsvis kommunikations redskaber såsom mail, messenger, icq, chat, konferencesytemer, online videosamtaler, skype, Blackbords, hjemmesider, blogs. Og videndelingsredskaber som online potefolier, hjemmesider, blogs, wikier.

En ting er snak og netværk til at få kendskab til disse mange og meget forskellige teknologier, en anden er, bare at kaste sig ud i det. Og det er hvad man har valgt at gøre på CVU-Sønderjylland. Der ligger selvfølgelig mange og lange overvejelser bag, samt årelang erfaring fra forskellige sammenhænge, men mest af alt ligger der en nysgerrighed og en lyst til at bruge de nye medier, i troen på at det giver et bedre undervisningsforløb for den enkelte studerende.

Alt stater dog i det små.

Præsentation af projektet på cvu-sønderjyllan.

Udgangspunktet er et hold pædagogstuderende der tager deres uddannelse som fjernstudie. Der er tale om blended learning, da de har en række mødedage på seminariet/cvu. De skal som et led i deres uddannelse, vælge tilvalgsfag inden for blandt andet fag rammen der hedder værksteds- og kultur fag(tjekke den præcise formulering). I dette semester følger nærværende hold et kursus i multimedie. På multimedie kurset har man i dette semester valg at gøre sig et forsøg med blogging.

Kort fortalt en blog en dynamisk hjemmeside. Den adskiller sig blandt andet fra de traditionelle hjemmesider ved at havde en kommentarfunktion, så læseren har mulighed for at blande sig, så at sige. Det er ideen om samtalen der er helt central for de fleste bloggere.

En anden ting ved bloggen er, at det opdateres ofte, nogle blogs opdateres ind til flere gange dagligt. Ofte er der tale om kortere indlæg, der ordnes kronologisk, så det nyeste indlæg ligger øverst. Man fjerne altså ikke det gamle, for at gøre plads til noget nyt. Mange kalder en blog for en slags dagbog. Og mange bruger den også således, hvad enten der er tale om personlige dagbøger, eller om det er mere daglige faglige refleksioner indehaveren ligger ud på bloggen.

Hertil kommer ideen om dokumentation af ens liv - enten i skrift eller billeder - eller som det nyeste vidio.

Selve ordet blog kommer af ordet weblog -  kan endvidere omtales som log og we blog.

En sidste ting er, at det rent teknisk er utrolig nemt. Man behøver ikke at være nørded, eller have en lægere IT uddannelse bag sig, for at hoppe på bloggeriet. Så længe man kan administrere et Word-dokument - så kan man blogge. Bredden i hvem der blogger, bliver herved større, i og med, ingen som sådan er udelukket fra at kunne deltage, men det vender jeg tilbage til længere fremme.

Tilbage til CVU- Sønderjylland.. Tidligere har afprøvningen været opbygning af en traditionel statssik hjemmeside eller det der hedder en standalone - altså en cdrom produktion. Men som sagt, i år prøves bloggen.

Ved siden af bloggen føres et konferencesystem, lavet ud fra campustankegangen. Campus tankegangen er ideen om, at opbygge et virtuelt campus. Med eksempelvis en 'hovedbygning', hvor litteraturlister osv er at finde, mindre 'bygninger' til de enkelte fag, en 'matrikel' bygning til private informationer. Og evt en 'kantine' med muligheder for at lave forskellige diskussions fora via chat eksempelvis. For grafisk illustration se bilag xx

Størstedelen af undervisning køres over konferencesystemt. I konferencesystemet er indbygget 'et sofa hjørne', hvilket er et samtalerum for de studerende, og undervisere - hvor der er plads til anden end lige det faglige. Der er lagt vægt på titlen, da tanken bag er, at det er her, der ses i øjenhøjde. Og forholdet mellem underviser og studerende er altså et andet, end i nogle af de andre rum.

Alt dette er prøvet mange gange før, af underviserne X og Y, og nu var det tid til at prøve noget helt nyt. Og bloggen er en ny teknologi - i hvert fald for den brede offentlighed. Rationalet bag at inddrage den i undervisningen er en forestilling om, at mediet er kommet for at blive, og at flere og flere vil tage den til sig - ikke mindst yngre mennesker, og som X sagde til mig, ja så nytter det jo ikke noget, at de studerende lære at lave hjemmesider, når de unge mennesker de kommer ud til når de afslutter deres studier, vil blogge. Endvidere er der tanker omkring dokumentation af lære processer, samt det sociale aspekt i bloggen, der har gjort at man har valgt at inddrage denne i undervisningen.

Helt centralt ved valget af inddragelse af bloggen er ejerskabet. Ved en blog, er ejerskabet flyttet ud af institutionen og over til den studerende. Dette adskiller sig helt fra komferencesystemets mapper, der efter endt kursus slettes. Bloggen bliver herved et ongoing cv, for den studerende. Hvad betyder det, for de tanker der gøres inden der ligges arbejde op på bloggen, hos de studerende? Hvad betyder det for deres opfattelse af deres faglighed? Hvilken betydning har det for den studerende at deres arbejde offentliggøres?  Hvad betyder bloggeriet for deres kendskab til og deres sociale ageren med medstuderende? Hvad betyder det for den interne faglighed, hele tiden af kunne se, hvad de andre laver? At blogge adskiller sig på rigtig mange områder fra hvad man hidtil har gjort i undervisning. Dette er blot nogle af de spørgsmål der umiddelbart melder sig.

 

Arkiv